Utdrag av reguleringsbestemmelser for Steintjønn, Skjærbrekka

Maksimalt tillatt bebygd areal er 210 m2 for alle tomter. Dette inkluderer to oppstillingssplasser for biler på til sammen 35 m2. Samlet bebygd areal for bygninger på den enkelte tomt er 175 m2, for enkeltbygg er maksimal grunnflate 150 m2.
Mønehøyde skal ikke overstige 5,0 m og gesimshøyde skal ikke overstige 3,5 m over gjennomsnittlig planert terreng. Tomter som ligger skjermet til i forhold til terreng og vegetasjon kan ha mønehøyde inntil 6,0 m over gjennomsnittlig planert terreng, disse tomtene er avmerket på plankartet.
Bebyggelsen skal tilpasses terreng og eksisterende vegetasjon i størst mulig grad. Eksisterende vegetasjon skal søkes bevart. Markerte, gamle furutrær skal bevares. Det er ikke tillatt å plassere bygninger eller oppstillingsplass for bil på myr. Byggegrense mot myr er 5 m. Byggegrense mot vei er 8 m fra veiens senterlinje. Byggegrense mot bekk framgår av plankartet. Byggegrense mot Sørkjestien er 15 m.
Bebyggelsen skal ligge lavt i terrenget og tilpasses eksisterende terreng på tomta. Største tillatte grunnmurshøyde er maksimalt 0,4 m i flatt terreng og maksimalt 0,7 m i skrånende terreng. Avstanden måles over gjennomsnittlig planert terreng. Det tillates ikke planering ut over det som er nødvendig for en hensiktsmessig plassering av hytte, uthus og anneks. Maksimal høyde på fyllinger ved hyttene er 1,5 meter. Hyttas hovedmøneretning skal legges med terrenget. Vedlagt byggesøknaden skal det følge snitt/profiler som viser byggets plassering i terrenget
Bebyggelsen skal gis en god form og materialbehandling. Det skal tilstrebes innbyrdes harmoni i tun og mellom naboer. Alle bygninger innenfor samme tun eller på samme tomt skal oppføres med samme formspråk som hovedhuset. Tak skal utføres som saltak med en takvinkel mellom 20 og 30 grader. Det skal benyttes materialer og farger som har samhørighet med de naturgitte omgivelser (naturstein, treverk, skifer, torv, mørke jordfarger, brun eller grå beis). Dør og vindusrammer kan gis noe avvikende farge. Lyse eller sterke farger som gir stor kontrastvirkning mot omgivelsene, vil ikke bli tillatt.
Utendørs belysning skal skjermes mot horisonten for å unngå lysforurensning. Flaggstenger er ikke tillatt. Inntil 1/3 av den enkelte hyttetomt kan gjerdes inn. Det skal være tilstrekkelig stengsler eller hindringer mot at sau og andre beitedyr kan sette seg fast under bygninger.
Fritidsboliger med innlagt vann kan pålegges tilkobling til felles renseanlegg. Hyttetomtene dimensjoneres med minimum 2 parkeringsplasser pr. tomt. Når tomta er bebygd skal den pusses og sås til så raskt som mulig, og senest innen ett år.

Utsnitt av plankart for Steintjønn Hyttegrend. Reguleringsplaner Skjerbrekka og Steintjønn byggetrinn 1.