Utdrag av reguleringsbestemmelser for Steintjønn Hyttegrend, Skjerbrekka

Reguleringsbestemmelsene gir rammer for hyttebygging:

Tomter lagt ut for salg Tomt nr 9A, 10A, 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 13, 14, 15, 19, 20, 26, 34-48, 51-60, 75-78, 81-83, 100-108 i reguleringsplanene for Skjærbrekka og Steintjønn.
Tomtenes areal Tomtestørrelse ligger mellom 829 m2 og 1 764 m2 i hht reguleringskart. Areal for den enkelte tomt framgår av plankart og prisliste. Endelig oppmålt areal kan fravike areal på plankart med +/- 10 % og vil framgå i målebrev ved fradeling.
Tomtenes beliggenhet Tomtene ligger i høydelag 820 til 860 moh ved foten av Senhovd på Søre Vegglifjell, like i overgang mellom fjellskog og snaufjell. Tomtenes beliggenhet har glissen fjellskog med fjellbjørk, fjellfuru og grankruller rundt seg. Det er et varierende og flott turterreng med storslagen utsikt. Skiløypa går gjennom hyttefeltet.
Tomtepriser Fra kr 1210.000.

Det framgår av salgsoppgaven hva som er inkludert i tomtepris.

I tillegg til tomtepris vil det påløpe gebyr for oppmåling og fradeling av tomt med kr. 18.185 (2019), dokumentavgift til staten på 2,5% av tomtepris, tinglyst skjøte og panteobligasjon, samt panteattest.

Type eiendom Selveiertomter godkjent i reguleringsplan til hyttebebyggelse. Tomtefeste kan også vurderes.
Vegbeskrivelse Følg fylkesveg 40 nordover fra Kongsberg ca. 60 km mot Veggli. Ta til venstre ved Veggli Næringspark og Felleskjøpet ca. 500 meter før Veggli sentrum. Følg skilting mot Søre Vegglifjell og følg hovedveg rett fram. Skiltet avkjøring til venstre mot Steintjønn hyttegrend etter ca. 8 km. Ta til venstre i kryss etter 300 meter, etter nye 700 meter får en de første tomter i byggetrinn 1 i hyttegrenda på høyre hånd.
Veger Det er asfaltert veg 1,5 km fra fylkesveg 40 opp mot Søre Vegglifjell. Herfra er det privat veg, Skjærbrekkavegen, med elektronisk bom 2,3 km fra Fv 40. Vegavgift for 2019 er 80 kr for enkelttur, årskort koster 2.000 kr. Årskort kan kjøpes ved henvendelse til YX bensinstasjon. Den interne adkomstvegen i hyttegrenda er organisert som privat veglag, Kistebulia veglag, med egen årsavgift for vedlikehold og brøyting av veg til selvkost. Veiavgift betales årlig fra overtakelse av tomta.
Standard på tomter Tomtene er regulert for fritidsbebyggelse. Det er regulert veg fram til alle tomter. Av reguleringsbestemmelsene som ligger vedlagt salgskontrakten framgår det hvilke begrensninger som gjelder for oppføring av hytte.
Strøm Det bygges ut fordelingsnett for strøm til alle tomter i hyttegrenda. I salgsprisen er det inkludert strømkabel fram til nærmeste fordelingsskap i hyttefeltet. Det er ingen ekstra tilknytningsavgift å betale. Strømabonnement tegnes av hytteeier. Årlig nettleie betales til Rollag elverk.
Vann og avløp Vannforsyning og avløp besørges av Vegglifjell vann- og avløpsselskap AS (Rollag kommune har 51 % av aksjene). I tomtepris er vann- og avløpsledning inkludert fram til kum nær tomtegrense. Tomtekjøper er ansvarlig for vann- og avløpsledning de siste metrene fram til egen hytte. Godkjent vannforsyning leveres fra grunnvann og borebrønner. Avløp føres til felles renseanlegg. Hytteeier betaler årlig avgift for vann og avløp til Vegglifjell vann- og avløpsselskap AS. For tiden(2021) er årsavgift på kr. 6000,- + 25 % mva.
Fiber Det kom fiber til Steintjønn Hyttegrend høsten 2019.
Skiløyper og lignende Tomtekjøper binder seg til en årlig innbetaling til Vegglifjell Friluftslag som har grunneiere, hytteeierforeninger og næringsdrivende på Vegglifjell som medlemmer. Avgiften øremerkes oppkjøring av skiløyper og drift av lignende fellestiltak i hytteområdene. I 2019 er årlig avgift regulert til 1250 kr. Tomteselger har forpliktet seg til å tilbakeføre 5 % av tomteprisen til investeringer i friluftstiltak gjennom Vegglifjell Friluftslag.
Bygging av hytte Tomtekjøper står fritt til å velge hytteleverandør så lenge reguleringsbestemmelser for bygging av hytte følges. Samlet grunnflate for bygninger er 175 m2, grunnflate for enkeltbygg opp til 150 m2.  Gesimshøyde skal ikke overstige 3,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. (Dette gjelder reguleringsplan for Steintjønn). Tomteselger samarbeider med Drømmehytta, Numehytta, Massive Wood Construction AS (MWC), Naturhytta og Blåne hytter om bygging av hytter, og Fulsaas Maskin AS om grunnarbeider og utbygging av infrastruktur.
Kommunale avgifter Årlige avgifter til Rollag kommune betales i hht. årlig gebyrregulativ. Det er for tiden ingen kommunale avgifter for ubebygde tomter. Årlig renovasjonsavgift for hytter er kr. 1285 (2021), som betales året etter at byggetillatelse er gitt.
Kommunale gebyrer Kommunalt gebyr for byggesøknad for hytte er kr. 14.908 (2021).
Eiendomsskatt Rollag kommune har skatt på fast eiendom. For 2019 er skattesats fastsatt til 3,5 promille av markedsverdi.
Heftelser på tomt Følgende heftelse følger tinglyst på alle tomter: «Det påhviler hjemmelshaver av gnr. X,bnr. Y i Rollag kommune å innbetale årlig avgift til Vegglifjell Friluftslag, org.nr.998 595 185.» For øvrig leveres tomtene fri for pengeheftelser.
Kjøpekontrakt Advokat forestår kontrakts- og oppgjørsarbeidet i forbindelse med salget. Det vil bli avholdt møte mellom kjøper, selger og advokat for gjennomgang og signering av kontrakt. Standard kontraktsforslag kan fås ved hendvendelse.
Overtakelse Overtakelse av tomt skjer ved at tomtekjøper får overdratt tinglyst skjøte når salgssum er betalt fullt ut.
Oppmåling Tomteselger søker Rollag kommune om oppmåling og fradeling av tomt. Gebyr på 18.185 kr (2019) for fradeling og oppmåling av tomt kommer i tillegg til tomtepris.
Konsesjon Erverv av tomter for bebyggelse er konsesjonsfritt dersom tomten bebygges innen 3 år fra overdragelsen. Tomtekjøper fyller ut skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv., som sendes Rollag kommune.
Diverse Du finner mye informasjon på nettsiden visit-vegglifjell.no
Visning Visning av tomter skjer etter avtale. Tomtene selges i den stand de er ved besiktigelsen, jf. Avhendingsloven § 3-9. Selger har ikke foretatt geologiske undersøkelser utover kravet i reguleringsplan og har ikke mer informasjon om grunnens beskaffenhet enn det som kan observeres ved besiktigelse av tomt.